En

联系方式

邮箱:

个人简介
暂无内容
教育经历

[1]   北京邮电大学 >   工业设计 >   学士学位 >   本科(学士) 
[2]   北京邮电大学 >   机械设计及理论 >   硕士学位 >   硕士 
[3]   中国科学院软件研究所 >   计算机应用技术 >   博士学位 >   博士 

工作经历

[1]   中国科学院软件研究所 
[2]   北京邮电大学 

社会兼职

[1]  中国计算机学会高级会员
[2]  中国计算机学会人机交互专业委员会委员
[3]  ACM SIGCHI中国执行委员会委员
[4]  人机交互顶级会议ACM CHI 2019(CCF A类)Associate Chair
[5]  北京科技人才研究会会员
[6]  中国工业设计协会信息与交互设计专委会高级会员

研究方向

(1)人机交互

团队成员
暂无内容